Opdracht 1:

Lesvoorbeeld tabel 1

cel 1 rij 1 cel 2 rij 1cel 3 rij 1
cel 1 rij 2 cel2 rij 2cel 3 rij 2


Huiswerk tabel 1

cel 1 rij 1 cel 2 rij 1cel 3 rij 1cel 4 rij 1
cel 1 rij 2 cel 2 rij 2cel 3 rij 2cel 4 rij 2


Lesvoorbeeld tabel 2

cel 1 t/m 3 rij 1
cel 1 rij 2cel 2 rij 2cel 3 rij 2
cel 1 rij 3cel 2 rij 3cel 3 rij 3


Huiswerk tabel 2

cel 1 t/m 3 rij 1cel 4 rij 1
cel 1 rij 2cel 2 rij 2cel 3 rij 2 cel 4 rij 2
cel 1 rij 3 cel 2 t/m 4 rij 3


Lesvoorbeeld tabel 3

cel 1 rij 1 t/m 3cel 2 rij 1cel 3 rij 1
cel 2 rij 2cel 3 rij 2
cel 2 rij 3cel 3 rij 3


Huiswerk tabel 3

cel 1 rij 1 t/m 6cel 2 rij 1cel 3 rij 1
cel 2 rij 2cel 3 rij 2
cel 2 rij 3cel 3 rij 3
cel 2 rij 4cel 3 rij 4
cel 2 rij 5cel 3 rij 5
cel 2 rij 6cel 3 rij 6


Lesvoorbeeld tabel 4

Banner (cel 1 tm 3 rij 1)
Menu (cel 1 rij 2)Ruimte om je tekst neer te zetten, cel 2 en 3 van rij 2 tm 4
Menu cel 1 rij 3
Menu cel 1 rij 4


Banner (cel 1 t/m 3 rij 1
Menu cel 1 rij 2)Ruimte om je tekst neer te zetten, cel 2 en 3 van rij 2 t/m 4
Menu cel 1 rij 3
Menu cel 1 rij 4
onder banner (cel 1 t/m 3 rij 5


Les 7b

Sitemap

Valid HTML 4.01 Transitional